145,000 تومان

(1کیلو گرم)

برگه پرتغال آوردم براتون! قیافشو فقط

این برگه پرتغال توسط مردم ساوه 

 تهیه شده.برگه لذیذ و ترو تازه

اگه دوس داری طعم شو بچشی 

حتما سفارش به 

برگه پرتغال
برگه پرتقال

145,000 تومان