برگه پرتغال آوردم براتون! قیافشو فقط

این برگه پرتغال توسط مردم ساوه 

 تهیه شده.برگه لذیذ و ترو تازه

اگه دوس داری طعم شو بچشی 

حتما سفارش به