65,000 تومان 55,000 تومان

باسلوق ساوه سوغاتی سنتی شهرستان ساوه است.

شکل ظاهری‌اش با دیگر باسلوق ها فرق دارد.

باسلوق از گردو،شیره انگو‌ر و از ادویه‌جات بسته به

سلیقه‌های مختلف تهیه می‌شود.

 

باسلوق ساوه علاء
باسلوق ساوه

65,000 تومان 55,000 تومان

دسته: