19,000 تومان 16,000 تومان

خیار شور اوردم براتون.شک نکن

سر سفره غذات خیارشور ساوه 

که ،توسط رن‌های خانه‌دار

تهیه شده رو کم داری!این خیارشور

با بهترین کیفیت و بهترین

مواد تهیه میشه.

خیارشور

19,000 تومان 16,000 تومان