30,000 تومان 26,000 تومان

براتون عناب اوردم.عناب خراسان جنوبی (بیرجند)

این عناب با عنابای دیگه که از جاهای دیگه میخرید

فرق داره.چرا؟ چون عناب بیرجنده.مستقیم از مزرعه دار 

گرفته و برای شما ارسال میشه

عناب علاء

30,000 تومان 26,000 تومان