150,000 تومان 130,000 تومان

خب مربا داریم چه مربایی!

مربای انجیر  کاملا خونگی

این مربا رو نمیتونین جایه دیگه پیدا کنی!

چرا چون انجیر استفاده شده تو خود ساوه 

کشت و برداشت میشه.

مربای انجیر

150,000 تومان 130,000 تومان