195,000 تومان

(1کیلو گرم)

به به پسته کله قوچی ساوه.

پسته فتدقی یکی از ارقام معروف پسته‌ی ایران 

هست.نزدیک به سه دهست که در ساوه پسته 

کشت میشه.به خاطر شرایط مناسب،پسته ساوه 

از کیفیت بالایی برخورداره.

پسته فندقی
پسته فندقی دست چین (درجه ۱)

195,000 تومان