38,000 تومان

(1کیلو گرم)

کشمش اوردم براتون. کشمش پلویی.

باغات زیادی از  انواع انگور در روستاهای ا

طراف ساوه کشت میشه و به دست ما

میریسه که ماهم برای شما کشمش

پلویی خوشمزه درست میکنیم.

 

کشمش پلویی
کشمش پلویی

38,000 تومان